" bir fikir sizi geleceğe taşır "

Yatırım Teşvik Belgesi

Yeni Teşvik Sistemi Ekonomi Bakanlığı Tarafından Açıklandı

5 milyon TL lik yatırıma 5,2 Milyon TL Teşvik geliyor.
Bölgesel destek sağlanan bir proje kapsamında 5 Milyon TL tutarında bir yatırım yapıldığını ve 40 işçi istihdam edildiğini varsayımında yatırım;

1. bölgede gerçekleştirilirse 1,3 Milyon TL,
2. bölgede gerçekleştirilirse 1,7 Milyon TL,
3. bölgede gerçekleştirilirse 2,6 Milyon TL,
4. bölgede gerçekleştirirse 3 Milyon TL,
5. bölgede gerçekleştirirse 3,7 Milyon TL

Yatırımın 6. bölgede gerçekleştirmesi halinde ise, destek tutarı nominal olarak yatırım büyüklüğünü de aşarak 5,2 Milyon TL’ye ulaşmaktadır. Yatırımlara, yatırım tutarının %100’üne kadar değişen oranlarda destek sağlanacaktır.

Yeni Teşvik Sistemindeki 4 Kategori

Bölgesel Teşvik

1.Genel Teşvik Sistemi:

Halen yürürlükte olan, yatırımın hangi bölgede gerçekleştirileceği ve asgari sabit yatırım tutarı, yatırım kapasitesi koşulları aranmaksızın verilen destekleri kapsamaktadır. Bu kapsamda alınacak Yatırım teşvik belgesi ile, yatırım kapsamında gerçekleştirilecek yerli tedarikler ve ithalatlarda “KDV İstisnası” ve “Gümrük Vergisi Muafiyeti” teşviklerinden yararlanılabilecektir.

2.Bölgesel Teşvik Sistemi:

Türkiye sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre 6 bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelerde desteklenen sektörlerde yapılacak yatırımlar bu teşvik sisteminden yararlanmakta ve aşağıda açıklanan oran ve sürelerde ilgili desteklerden faydalanabileceklerdir.

Bölgesel Teşvik

I.Katma Değer Vergisi İstisnası:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesi kapsamında uygun görülen makine ve teçhizatın ithali ve yerli teslimleri katma değer vergisinden istisna edilir.

II.Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım mallarının ithali, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır.

III.Vergi İndirimi:

Büyük Ölçekli Yatırımlar, Bölgesel Uygulama Kapsamında Gerçekleştirilen Yatırımlar ve Stratejik Yatırımlara, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisinde ilgili oranlarda indirim uygulanacaktır.

Toplam yatırım tutarının yatırıma katkı oranı ile çarpılması ile uygulanacak toplam vergi indirimi tutarı hesaplanmaktadır.

Bölgesel Teşvik

Kurumlar ve Gelir Vergisine uygulanacak indirim oranlarını ifade etmektedir.

Bölgesel Teşvik

IV.Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:

Yatırım Teşvik Belgeli yatırımla istihdam sağlanan çalışanlar için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesi desteği aşağıda belirtilen sürelerde Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Bölgesel Teşvik

V.Kredi Faiz Desteği:

Bankalardan alınacak kredilerin faiz oranlarında aşağıda belirtilen puanlarda faiz indirimi uygulanacaktır.

Bölgesel Teşvik

VI.Yatırım Yeri Tahsisi:

Ekonomi Bakanlığınca teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Milli Emlak Müdürlüğünden yatırım yeri tahsis edilebilir.

3.Büyük Yatırımlar Teşvik Sistemi:

Teknoloji ve Ar-Ge Kapasitesini arttıracak, Uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak aşağıdaki tabloda yer alan yatırımlar bu kapsamda teşvik edilmektedir. Büyük Ölçekli Yatırımların 6. Bölgede yapılması halinde ise yeni bir uygulama olarak asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği ilave edilmektedir. Büyük Ölçekli Yatırımlara ilişkin, desteklenecek sektörler ve asgari yatırım tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Bölgesel Teşvik

Büyük Ölçekli Yatırımlara Sağlanan Teşvik Unsurları

Bölgesel Teşvik

4.Stratejik Yatırımlar teşvik Sistemi:

İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olan, %50’den fazlası ithalatla karşılanan, asgari %40 katma değer üreten, üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olan (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır) yatırımlar bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Bölgesel Teşvik

Adres : Ceyhun Atıf Kansu Cd. 1246. Sk. 4/7 Cevizlidere / ANKARA
Mail : info@kocdanismanlik.com
Telefon   : 0 (312) 473 53 61 - 62
Telefon   : 0 (312) 473 52 25
Fax            : 0 (312) 473 52 26